گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رضایت از همسر

گویند واعظی به مردی که برای شنیدن وعظش آمده بودند، گفت: مردانی که از زنان خویش راضی اند، بنشینند و آنهایی که ناراضی اند، برخیزند. همه برخاستند جز یک نفر. واعظ به او گفت: در بین این جمع تنها تو از زن خویش راضی هستی؟ آن شخص گفت: خیر، این طور نیست! چون زنم پاهایم را شکسته، نمی توانم برخیزم!(2566)

اشعار

اثر خوش خلقی

به خوش رویی و خوش خویی در ایام همی رو تا شوی خوشدل در انجام
ناصر خسرو