گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

سروش غیبی

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع به حکم آنکه چو شد اهرمن، سروش آمد
حافظ

نکات

با این که شیعه بسیار بی پناه و مورد حمله است، چرا ما با هم نمی نشینیم و توافق نمی کنیم که متحد و برادر باشیم و با هم بسازیم؛ زیرا اتحاد امری است که هر بی دین و کافری آن را قبول دارد وگرنه اگر دو نفر به کره ماه بروند، هر کدام از آن ها در صدد نابودی دیگری و تصرف کل کره ماه است(2542).
شیطان، دشمن صلح و وحدت است و همه نداهای تفرقه انگیز، بلندگوهای شیطانی هستند.
یکی از وظایف انبیا، ایجاد وحدت و تفرقه زدایی است.
باید در دعوت به وحدت، پیش قدم بود.
وحدت و دوری از تفرقه، یک وظیفه الهی است. و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا
محور وحدت باید دین خدا باشد، نه نژاد، زبان، ملیت، و...
وحدت، عامل اخوت است.
اتحاد، نعمت بزرگ الهی است.
تفرقه و عدوات، پرتگاه و گودال آتش است.
وحدت و قدرت و سیاست و مدیریت مسلمانان، باید به نوعی باشد که دشمن به ناامیدی کشیده شود.
مخالفان اسلام در ضربه زدن به مسلمان ها، وحدت در هدف و گاهی وحدت در شیوه دارند.
یکی از وظایف حکومت اسلامی ایجاد وحدت و حل تنازعات است.
از الفت و وحدت پاسداری کنیم و با هر چه آنها را از بین می برد مبارزه کنیم.
سامان بخشی امور، نیاز به تجمع، وحدت، دارد.
عمل به احکام الهی، سبب وحدت است و به سراغ احکام غیر الهی رفتن، مایه تفرقه می باشد.
در اطاعت و وحدت، پایدار باشیم و اگر چیزی بر خلاف میل ما بود، یا بر خلاف میل ما عمل شد، صبور باشیم و یکدیگر را تحمل کنیم.
وحدت و یکپارچگی هم نوعی قدرت است که باید فراهم آورد، چون با وجود تفرقه، نمی توان دشمن را ترساند.
در اسلام، همه مسلمانان سربازند و بسیج مردمی ضروری است.
شکستن وحدت مسلمانان، همطراز کفر است.
وحدت و یگانگی، عامل قدرت و غلبه است.
امدادهای الهی، در سایه ایمان، وحدت، قیام و توکل بر اوست.
در مبارزات بر علیه جوامع فساد، وحدت بین نیروها عامل مهمی است.
وحدت، رمز پیروزی و اختلاف رمز سقوط است.
حفظ وحدت از اعمال صالح است.
بندگان خدا، وحدت هدف و وحدت کلمه دارند.
نظم، وحدت، قدرت، همفکری و همکای که در صف متجلی است، از نشانه های کارگزاران الهی است.
وحدت مؤمنان برای مشرکان سخت است.
با وجود سفارش پیامبران به وحدت باز هم مردم اختلاف کردند.
تقوی و اطاعت از رهبران الهی، تضمین کننده وحدت اجتماعی است.

همسرداری