گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وحدت

چو هم پشت باشید و هم یکزبان یکی کوه کندن ز بن می توان
فردوسی

ناخدای اتحاد

کشتی امت رسد بر ساحل امن و مراد گر بود فرمانده او ناخدای اتحاد
غلامرضا قدسی

سروش غیبی

ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع به حکم آنکه چو شد اهرمن، سروش آمد
حافظ