گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دو نفر همراه بهتر از صد نفر تنها

کاروانی از مردمان کاشان شکایت به نزد حاکم بردند که دو راهزن، کاروان صد نفری ما را غارت کردند. حاکم با تعجب پرسید: چگونه صد نفر از پس دو تن بر نیامده اند؟ یکی از آنان در پاسخ گفت: آن ها دو نفر بودند همراه و ما صد نفر بودیم تنها!(2540)

اثر اتحاد

کشور الجزائر یک وقتی کلا ده پانزده میلیون بیشتر جمعیت نداشته است ولی در عین حال با یکی از کشورهای مترقی جهان به نام فرانسه هفت سال می جنگید. از نظر قدرت، ثروت، عنوان، جمعیت، سوخت و اسلحه و خلاصه همه چیز فرانسه با الجزائر قابل مقایسه نبود. اما الجزائر هر سال بهتر می جنگید تا بالاخره پیروز شد. سر پیشرفت و پیروزی آنها می دانید چه بوده است؟ یکی از الجزائری ها یک مقاله نوشته و این تکه را نوشته که سر پیروزی ما این بود که همین مقدار کم همه با همدیگر بودیم و در خودمان یک خائن نداشتیم.(2541)

اشعار