گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دستور به جماعت

عن علی (علیه السلام) الزموا الجماعه، و اجتنبوا الفرقه؛(2535) ملازم جماعت باشید، و از جدائی بپرهیزید! (زیرا تمام پیشرفتهای مسلمین با حفظ وحدت و لزوم جماعت است).

طریق وحدت

عرجوا عن طریق المنافره و ضعوا تیجان المفاخره؛(2536) امام علی (علیه السلام) فرمودند: از راه پراکندگی و جدائی میل کنید (و به طریق وحدت بروید) و تاجهای مفاخرت و خود فروشی را کنار بگذارید (یعنی فخر و مباهات نکنید، خاکی و بی آلایش باشید).

داستانها