گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عنایت خدا به اهل جماعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یدالله علی الجماعه و الشیطان مع من خالف الجماعه یرکض؛(2531) دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند.

بدترین ها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الأحبه؛(2532) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.

عوامل اختلاف

انما أنتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر؛(2533) امام علی (علیه السلام) فرمودند: همه شما برادران دینی هستید و چیزی به پراکندگی و تفرقه شما را سوق نداده است، مگر باطنهای ناپاک و نیت های بد و آلوده.