گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

توصیه به وحدت

قال الامام علی (علیه السلام): الزموا الجماعه و اجتنبوا الفرقه؛(2530) از جماعت و یکپارچگی خود مراقبت کنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید.

عنایت خدا به اهل جماعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یدالله علی الجماعه و الشیطان مع من خالف الجماعه یرکض؛(2531) دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند.

بدترین ها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الأحبه؛(2532) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.