گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

برنامه شیطان

ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة؛(2526) امام علی (علیه السلام) فرمودند: شیطان راههای خود را برای شما آسان می کند و از این کار قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیرتان را گره گره بگشاید، جماعت شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد نماید.

دعا برای حل اختلاف

و ضم أهل الفرقه، و اصلاح ذات البین؛(2527) امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه فرمودند: بارالها! مرا موفق بدار تا آنان را که گرفتار پراکندگی و تفرقه هستند، را به هم پیوند بدهم و اختلاف بین افراد را با اصلاح آنان از میان بردارم.