گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

گناه خیانت در وصیت

فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم؛ پس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند، گناه آن، تنها بر کسانی است که آن (وصیت) را تغییر می دهند؛ خداوند، شنوا و داناست.

وجوب وصیت نوشتن

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للولدین و الأقربین بالمعروف حقا علی المتقین؛ بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی ] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزکاران!.

لزوم اصلاح وصیتهای غلط و عدم وجوب عمل به آن

فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم؛ و کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه)، یا از گناه او (که مبادا وصیت به کار خلافی کند) بترسد، و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست؛ (و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد). خداوند، آمرزنده و مهربان است.