گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نکات

شخص وسواسی جاهل که بیشتر از ده مرتبه محل وضو را می شوید و در هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو می رساند و مکرر این عمل را انجام می دهد، عمل او مطابق با کدام حدیث یا فتوای کدام فقیه است؟... تاکنون کسی را سراغ دارید که وسوسه او راجع به اموال او باشد؟ تاکنون کدام وسواسی عوض یک مرتبه زکات یا خمس چند مرتبه داده است؟ این ها از شیطان است.(2499)
بدان که وسوسه و شک و تزلزل و شرک و... از خطرات شیطانیه و القائات ابلیسیه است که در قلوب مردم می اندازند، چنانچه طمأنینه و یقین و ثبات و خلوص و امثال اینها از افاضات رحمانیه و القائات ملکیه است.(2500)
قرآن، کتاب استدلال و احتجاج است و راهی برای وسوسه و شک باقی نمی گذارد.
امتیاز انسان، به شناخت اوست و کسانی که با ایجاد شک و وسوسه و شیطنت، حق را از مردم می پوشانند و شناخت صحیح را از مردم می گیرند، در حقیقت یگانه امتیاز انسان بودن را گرفته اند و این بزرگترین ظلم است.
فرمان خداوند را سریع انجام دهید و از وسوسه و تردید بپرهیزید.
اعتدال در هر کاری یک ارزش است. گاهی افراد با دیدن نشانه ای بسیار ساده، یقین پیدا می کنند، ولی برخی با وجود بیان صریح أن تذبحوا بقره وسوسه می کنند. نباید در بیان های روشن و صریح، دچار وسوسه شد.
نشانه دشمنی شیطان، وسوسه برای انجام فحشا و افترا به خداوند است.
گرچه ابلیس در مسیر راه مستقیم کمین کرده و دائما وسوسه می کند، ولی گنهکار خود به دنبال شیطان می رود و جهنمی می شود.
نهایت کار شیطان، وسوسه است نه اجبار، نشان دادن راه انحرافی است، نه اصرار.
رنج ها و مصیبت ها میدانی مناسب برای وسوسه شیاطین است.

وصیت

آیات