گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وسوسه نفس

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفت از روضه رضوان به در آیی

تاکی وسوسه

ای در طلب علوم، در مدرسه چند؟ تحصیل اصول و حکمت و فلسفه چند؟
هر چیز بجز ذکر خدا وسوسه است شرمی ز خدا بدار این وسوسه چند؟
شیخ بهایی

خجالت

دل بسته به این آب و گلیم و خجلیم وامانده ز راه و منزلیم و خجلیم
یک عمر بدون یک قدم پیشروی در خط مقدم دلیم و خجلیم