گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

قفل احساس

ای نور تو آینه احساس، مرا لطف تو کلید قفل وسواس، مرا
محتشم کاشانی

وسوسه نفس

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفت از روضه رضوان به در آیی

تاکی وسوسه

ای در طلب علوم، در مدرسه چند؟ تحصیل اصول و حکمت و فلسفه چند؟
هر چیز بجز ذکر خدا وسوسه است شرمی ز خدا بدار این وسوسه چند؟
شیخ بهایی