گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

قفل احساس

ای نور تو آینه احساس، مرا لطف تو کلید قفل وسواس، مرا
محتشم کاشانی

وسوسه نفس

هش دار که گر وسوسه عقل کنی گوش آدم صفت از روضه رضوان به در آیی