گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عدم لزوم تحمل مشقت در انجام تکالیف

طه ما أنزلنا علیک القرءان لتشقی؛ طه؛ ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی!

شر وسوسه گر

قل أعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس؛ بگو: پناه می برم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به (خدا و) معبود مردم، از شر وسوسه گر پنهانکار، که در درون سینه انسانها وسوسه می کند، خواه از جن باشد یا از انسان!

شیطان پیامبر را هم وسوسه می کند!

فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل أدلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلی؛(2483) ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: ای آدم! آیا می خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟!