گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اولین پرسش

روز محشر که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود
سعدی

فرض نماز

روزی که گشت بر همه عالم نماز فرض شد ناز بر تو واجب و بر ما نیاز فرض
تا در وجود آمدی ای کعبه مراد شد سجده تو بر همه کس چون نماز فرض
محتشم کاشانی

از اسرار نماز

سر را به زمین چه می نهی بهر نماز آنرا به زمین بنه که در سر داری
ابو سعید ابوالخیر