گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

نماز

ای دوست پر نیاز خویش باز کن بیا به آستان حق نماز کن

اولین پرسش

روز محشر که جانگداز بود اولین پرسش از نماز بود
سعدی