فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نماز جماعت

و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و ارکعوا مع الراکعین؛ و نماز را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید (و نماز را با جماعت بگزارید)!

لزوم انجام نماز در حالت آرامش

فاذا اطمأننتم فأقیموا الصلوه؛ و هرگاه آرامش یافتید (و حالت ترس زایل گشت)، نماز را (به طور معمول) انجام دهید.

ترک نماز از عوامل گرفتاری در دوزخ

فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین؛ آنها در باغهای بهشتند، و سؤال می کنند... از مجرمان: چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! می گویند: ما از نماز گزاران نبودیم.