فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سازندگی نماز

اتل ما أوحی الیک من الکتب و أقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله أکبر و الله یعلم ما تصنعون؛ آنچه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شده تلاوت کن، و نماز را بر پا دار، که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می دارد، و یا خدا بزرگتر است؛ و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید!

اقامه نماز شرط صلاحیت رهبر

انما ولیکم الله و رسوله و الذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم رکعون؛ سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را بر پا می دارند، و در حال رکوع، زکات می دهند.

نماز جماعت

و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و ارکعوا مع الراکعین؛ و نماز را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید (و نماز را با جماعت بگزارید)!