فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نماز موجب جلب رحمت

و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛ مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ نماز را بر پا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!

امر به نماز

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیا؛ و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.

سازندگی نماز

اتل ما أوحی الیک من الکتب و أقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله أکبر و الله یعلم ما تصنعون؛ آنچه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شده تلاوت کن، و نماز را بر پا دار، که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می دارد، و یا خدا بزرگتر است؛ و خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید!