فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثرات نماز

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند.

نماز موجب جلب رحمت

و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛ مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ نماز را بر پا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!

امر به نماز

و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر أهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیا؛ و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن، که او در وعده هایش صادق، و رسول و پیامبری (بزرگ) بود! او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد؛ و همواره مورد رضایت پروردگارش بود.