فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

کمک گرفتن از نماز

و استعینوا بالصبر و الصلوه و انها لکبیره الا علی الخاشعین؛ از صبر و نماز یاری جوئید؛ (و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید؛) و این کار، جز برای خاشعان، گران است.

اثرات نماز

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند.

نماز موجب جلب رحمت

و المؤمنون و المؤمنت بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و یطیعون الله و رسوله أولئک سیر حمهم الله ان الله عزیز حکیم؛ مردان و زنان با ایمان، ولی (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ نماز را بر پا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد؛ خداوند توانا و حکیم است!