فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

کمک گرفتن از نماز

و استعینوا بالصبر و الصلوه و انها لکبیره الا علی الخاشعین؛ از صبر و نماز یاری جوئید؛ (و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید؛) و این کار، جز برای خاشعان، گران است.

اثرات نماز

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلوه و ءاتوا الزکوه لهم أجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون؛ کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می شوند.