فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نماز

آیات

کمک گرفتن از نماز

و استعینوا بالصبر و الصلوه و انها لکبیره الا علی الخاشعین؛ از صبر و نماز یاری جوئید؛ (و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه به پروردگار، نیرو بگیرید؛) و این کار، جز برای خاشعان، گران است.