فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دل با محبت

دلی دارم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت
فیض

دل بی محبت

دلی کز محبت نشانی ندارد بود خار و سنگی که جانی ندارد
دل مهر ورزان بود خانه حق جز این کعبه، یزدان مکانی ندارد
فیض

از محبت...

از محبت خارها گل می شود.