فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

درخت دوستی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

دل با محبت

دلی دارم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت
فیض

دل بی محبت

دلی کز محبت نشانی ندارد بود خار و سنگی که جانی ندارد
دل مهر ورزان بود خانه حق جز این کعبه، یزدان مکانی ندارد
فیض