فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محبت او

دل سرا پرده محبت اوست دیده آیینه دار طلعت اوست
حافظ

درخت دوستی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بیشمار آرد

دل با محبت

دلی دارم خریدار محبت کز او گرم است بازار محبت
فیض