فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عاقبت کینه

قال علی (علیه السلام): طهروا قلوبکم من الحقد فانه داء موبی ء؛(2444) قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.

عبادت بودن محبت به مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للموده و المحبه له عباده؛(2445) نگاه مؤمن به چهره برادر مؤمن خود از روی دوستی و محبت به او عبادت است.

عوامل رفع کینه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): تهادوا فانها تذهب بالضغائن؛(2446) به یکدیگر هدیه بدهید که کینه ها را از بین می برد.