فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

موجبات ترحم خدا

امام صادق (علیه السلام): ان الله لیرحم العبد لشده حبه لولده؛(2443) خداوند به بنده، به خاطر محبت شدید او به فرزندش، رحم می کند.

عاقبت کینه

قال علی (علیه السلام): طهروا قلوبکم من الحقد فانه داء موبی ء؛(2444) قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.

عبادت بودن محبت به مؤمن

امام سجاد (علیه السلام): نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للموده و المحبه له عباده؛(2445) نگاه مؤمن به چهره برادر مؤمن خود از روی دوستی و محبت به او عبادت است.