فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عقده ی کمبود محبت از عوامل جنایت برادران یوسف

اذ قالوا لیوسف و أخوه أحب الی أبینا منا و نحن عصبه ان أبانا لفی ضلل مبین اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم و تکونوا من بعده قوما صلحین؛(2431) هنگامی که (برادران) گفتند: یوسف و برادرش [بنیامین ] نزد پدر، از ما محبوبترند؛ در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم! مسلماً پدر ما، در گمراهی آشکاری است! یوسف را بکشید؛ یا او را به سرزمین دور دستی بیفکنید؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعد از آن، (از گناه خود توبه می کنید؛ و) افراد صالحی خواهید بود!

خدا سزاوارترین موجود به محبت

و من الناس من یتخذ من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله والذین ءامنوا أشد حبالله و لو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب أن القوه لله جمیعا و أن الله شدید العذاب؛(2432) بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند؛ و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا، (از مشرکان نسبت به معبودهاشان،) شدیدتر است. و آنها که ستم کردند، (و معبودی غیر خدا برگزیدند،) هنگامی که عذاب (الهی) را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمام قدرت، از آن خداست؛ و خدا دارای مجازات شدید است؛ (نه معبودهای خیالی که از آنها می هراسند).

محبت در کانون خانواده

و من ءایته أن خلق لکم من أنفسکم أزوجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایت لقوم یتفکرون؛(2433)
و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند!