فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

اگر می خواهید محبوب باشید

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛(2430) مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد!

عقده ی کمبود محبت از عوامل جنایت برادران یوسف

اذ قالوا لیوسف و أخوه أحب الی أبینا منا و نحن عصبه ان أبانا لفی ضلل مبین اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا یخل لکم وجه أبیکم و تکونوا من بعده قوما صلحین؛(2431) هنگامی که (برادران) گفتند: یوسف و برادرش [بنیامین ] نزد پدر، از ما محبوبترند؛ در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم! مسلماً پدر ما، در گمراهی آشکاری است! یوسف را بکشید؛ یا او را به سرزمین دور دستی بیفکنید؛ تا توجه پدر، فقط به شما باشد؛ و بعد از آن، (از گناه خود توبه می کنید؛ و) افراد صالحی خواهید بود!