فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

محبت

آیات

اگر می خواهید محبوب باشید

ان الذین ءامنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا؛(2430) مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، خداوند رحمان محبتی برای آنان در دلها قرار می دهد!