فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شکر مهمانداری

شکر به جای آر که مهمان تو روزی خود می خورد از خوان تو

نکات

مهمانیهای پر سر و صدا و هتل گرفتن ها و خرج های زیاد، کار طاغوت است... . ما همیشه در خانه های خودمان، یک اتاق، دو اتاق، مهمانی می گرفتیم. اگر هم نداشتیم، از همسایه قرض می گرفتیم و مقداری شیرینی و میوه چیده می شد. می گفتیم، می خندیدیم، شوخی می کردیم، خیلی هم خوش می گذشت.(2429)
پذیرایی از میهمان یک ارزش است، اگر چه ناشناس باشد جاء بعجل حنیذ
انبیا، میهمان دوست و سخاوتمند بودند. جاء بعجل حنیذ
از میهمان در مورد غذا سؤال نکنم. (آیا غذا میل دارید؟ آیا غذا خورده اید؟)
پذیرایی از میهمان، مطلوب باشد بعجل حنیذ در خانه انبیا، برای میهمان کباب آوردند.
حفظ میهمان، بر عهده میزبان است.
توهین و آزار میهمان، اهانت و اذیت به میزبان محسوب می شود.
ارزش میهمان نوازی به اندازه ای است که شریف ترین انسان ها بیشترین زجرها را برای آن تحمل می کنند.
دفاع از میهمان، یک حق انسانی و بی تفاوتی نسبت به او یک کار ناجوانمردانه است.
بدون دعوت، خود را میهمان نکنیم.
برای دفاع از مهمان و جلوگیری از اهانت به آن، هر اقدامی ضروری است.
با فتوت باشیم و دل مهمان را نیازاریم. (قضیه حضرت یوسف (علیه السلام) بیرون آمدن از زندان مطرح می شود نه بیرون آمدن از چاه تا مبادا برادران شرمنده شوند).
لازم نیست مهمان همیشه آشنا باشد، از مهمان غریب و ابن السبیل هم باید پذیرایی کرد.
قسمت هایی از آداب مهمانی.
هنگام ورود، سلام کنید. فسلموا؛ اگر جواب رد دادند ناراحت نشوید و برگردید. ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا؛ نوع پذیرایی به خصوص اگر دعوت کرده اید، خوب باشد. جاء بعجل حنیذ سفره را نزد مهمان ببرید، نه آنکه مهمان را به محل پذیرایی ببرید. فقربه الیهم
پذیرایی از مهمان، از سیره پیامبر اکرم است.
اصل مهمانی مهم است، نه نوع غذا.
دین جامع آن است که هم برای مسایل جزیی همچون پذیرایی از مهمان و هم بزرگ ترین مسایل حکومتی برنامه داشته باشد.
گرچه در بسیاری کارها از عجله انتقاد شده است لکن در مواردی نظیر اقامه نماز، دفن میت، ازدواج در جوانی، پرداخت بدهی، توبه و پذیرایی از مهمان، عجله مورد سفارش است.

محبت