فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

فروغ روی مهمان

از فروغ روی مهمان شد منور خانه ام خانه ام فانوس و مهمان شمع و من پروانه ام

مهمان عزیز است ولی... .

میهمان گر چه عزیز است ولی همچو نفس خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود!