فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

هضمش نمی توانم بکنم!

شخصی درباره مرد ثروتمندی که مهمانی های بسیار عالی می داد، اما خودش آدم بسیار بد خلقی بود، می گفت: آدم بدی نیست، غذایش را خیلی خوب می خورم، اما خودش را نمی توانم هضم کنم!(2428)

اشعار

فروغ روی مهمان

از فروغ روی مهمان شد منور خانه ام خانه ام فانوس و مهمان شمع و من پروانه ام