فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خراش روی ابلیس

عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (علیه السلام) أحسن یا اسحاق الی أولیائی ما استطعت فما أحسن مؤمن الی مؤمن و لا أعانه الا خمش وجه ابلیس و قرح قلبه؛(2422) از اسحاق عمار روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ای اسحاق! هر چه می توانی به دوستان من نیکی کن که هیچ مؤمنی به مؤمن دیگر نیکی و یاری نمی کند جز اینکه روی ابلیس را خراش داده، دلش را زخمی می کند.

محبوبیت اطعام

عن الباقر (علیه السلام) ان الله یحب هراقه الدماء و اطعام الطعام؛(2423) خداوند قربانی کردن و اطعام کردن را دوست دارد.

داستانها