فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکریم مؤمن، تکریم خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أتاه أخوه المسلم فأکرمه فانما أکرم الله عزوجل؛(2420) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه کسی برادر مسلمانش را گرامی بدارد، همانا خداوند عزوجل را گرامی داشته است.

خادمان بهشتی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما فی أمتی عبد ألطف أخاه فی الله بشی ء من لطف الا أخدمه الله من خدم الجنه؛(2421) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر گاه بنده ای از امت من در راه خدا به برادرش مهربانی کند، اگر چه اندک باشد، خداوند خادمان بهشت را خدمتگزار او می کند.

خراش روی ابلیس

عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (علیه السلام) أحسن یا اسحاق الی أولیائی ما استطعت فما أحسن مؤمن الی مؤمن و لا أعانه الا خمش وجه ابلیس و قرح قلبه؛(2422) از اسحاق عمار روایت شده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ای اسحاق! هر چه می توانی به دوستان من نیکی کن که هیچ مؤمنی به مؤمن دیگر نیکی و یاری نمی کند جز اینکه روی ابلیس را خراش داده، دلش را زخمی می کند.