فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهمانداری بهتر از آزاد کردن بنده

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لأن آخذ خمسه دراهم و أدخل الی سوقکم هذا فأبتاع بها الطعام و أجمع نفرا من المسلمین أحب الی من أن أعتق نسمه؛(2419) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: برای من پنج درهمی که به بازارتان رفته، غذایی بخرم و گروهی از مسلمانان را گردهم آورم، دوست داشتنی تر است از اینکه بنده ای را آزاد کنم.

تکریم مؤمن، تکریم خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أتاه أخوه المسلم فأکرمه فانما أکرم الله عزوجل؛(2420) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه کسی برادر مسلمانش را گرامی بدارد، همانا خداوند عزوجل را گرامی داشته است.

خادمان بهشتی

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ما فی أمتی عبد ألطف أخاه فی الله بشی ء من لطف الا أخدمه الله من خدم الجنه؛(2421) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر گاه بنده ای از امت من در راه خدا به برادرش مهربانی کند، اگر چه اندک باشد، خداوند خادمان بهشت را خدمتگزار او می کند.