فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهمان نوازی از مکارم اخلاقی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المکارم عشر فان استطعت أن تکون فیک فلتکن فانها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده و تکون فی الولد و لا تکون فی أبیه و تکون فی العبد و لا تکون فی الحر قیل و ما هن قال صدق البأس و صدق اللسان و أداء الأمانه و صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام السائل و المکافأه علی الصنائع و التذمم للجار و التذمم للصاحب و رأسهن الحیاء؛(2418)
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مکارم ده چیز است. اگر خواستی آنها را داشته باشی، به دست می آید. این ها گاهی در شخصی هست و در فرزندش نیست و گاهی در فرزند هست و در پدرش نیست و گاهی در نوکر هست و در مولا نیست. پرسیدند: این ها چه چیزهایی است؟ فرمودند: هراس راستین، راستی گفتار، اداء امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، غذا دادن به سائل، هواداری از همسایه، هواداری از دوست و فراتر از همه شرم و حیا.

مهمانداری بهتر از آزاد کردن بنده

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لأن آخذ خمسه دراهم و أدخل الی سوقکم هذا فأبتاع بها الطعام و أجمع نفرا من المسلمین أحب الی من أن أعتق نسمه؛(2419) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: برای من پنج درهمی که به بازارتان رفته، غذایی بخرم و گروهی از مسلمانان را گردهم آورم، دوست داشتنی تر است از اینکه بنده ای را آزاد کنم.

تکریم مؤمن، تکریم خدا

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أتاه أخوه المسلم فأکرمه فانما أکرم الله عزوجل؛(2420) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هرگاه کسی برادر مسلمانش را گرامی بدارد، همانا خداوند عزوجل را گرامی داشته است.