فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ارزش اطعام

قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أطعم أخاه فی الله کان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت و ما الفئام من الناس قال مائه ألف من الناس؛(2416) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس در راه خدا (حتی یک) برادرش را غذا بدهد، همچون کسی که جماعتی از مردم را غذا داده پاداش می برد. عرض کردم: این جماعت مردم چه اندازه می باشد؟ فرمودند: صد هزار تن.

ثواب اطعام

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أطعم مؤمنا موسرا کان له یعدل رقبه من ولد اسماعیل ینقذه من الذبح و من أطعم مؤمنا محتاجا کان له یعدل مائه رقبه من ولد اسماعیل ینقذها من الذبح؛(2417) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس مؤمن مرفهی را غذا دهد، پاداشی برابر با آزاد ساختن بنده ای از فرزندان اسماعیل می برد گویا که او را از ذبح شدن نجات می دهد. و هر کس مؤمن نیازمندی را غذا دهد پاداشی برابر با آزاد ساختن صد بنده از فرزندان اسماعیل می برد، گویا که هر کدام را از ذبح شدن می رهاند.

مهمان نوازی از مکارم اخلاقی

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المکارم عشر فان استطعت أن تکون فیک فلتکن فانها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده و تکون فی الولد و لا تکون فی أبیه و تکون فی العبد و لا تکون فی الحر قیل و ما هن قال صدق البأس و صدق اللسان و أداء الأمانه و صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام السائل و المکافأه علی الصنائع و التذمم للجار و التذمم للصاحب و رأسهن الحیاء؛(2418)
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مکارم ده چیز است. اگر خواستی آنها را داشته باشی، به دست می آید. این ها گاهی در شخصی هست و در فرزندش نیست و گاهی در فرزند هست و در پدرش نیست و گاهی در نوکر هست و در مولا نیست. پرسیدند: این ها چه چیزهایی است؟ فرمودند: هراس راستین، راستی گفتار، اداء امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، غذا دادن به سائل، هواداری از همسایه، هواداری از دوست و فراتر از همه شرم و حیا.