فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اطعام به همه! فقیر و دارا

عن سدیر الصیر فی قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما منعک أن تعتق کل یوم نسمه قلت لا یحتمل مالی ذلک قال تطعم کل یوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا قال فقال ان الموسر قدر یشتهی الطعام؛(2415) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: چرا تو هر روز بنده ای را آزاد نمی کنی؟ عرض کردم: من توان اش را ندارم. حضرت فرمودند: هر روز مسلمانی را غذا بده! عرض کردم: به مرفه یا گرفتار؟ فرمودند: گاهی مرفه نیز به غذا میل دارد.

ارزش اطعام

قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أطعم أخاه فی الله کان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت و ما الفئام من الناس قال مائه ألف من الناس؛(2416) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس در راه خدا (حتی یک) برادرش را غذا بدهد، همچون کسی که جماعتی از مردم را غذا داده پاداش می برد. عرض کردم: این جماعت مردم چه اندازه می باشد؟ فرمودند: صد هزار تن.

ثواب اطعام

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من أطعم مؤمنا موسرا کان له یعدل رقبه من ولد اسماعیل ینقذه من الذبح و من أطعم مؤمنا محتاجا کان له یعدل مائه رقبه من ولد اسماعیل ینقذها من الذبح؛(2417) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس مؤمن مرفهی را غذا دهد، پاداشی برابر با آزاد ساختن بنده ای از فرزندان اسماعیل می برد گویا که او را از ذبح شدن نجات می دهد. و هر کس مؤمن نیازمندی را غذا دهد پاداشی برابر با آزاد ساختن صد بنده از فرزندان اسماعیل می برد، گویا که هر کدام را از ذبح شدن می رهاند.