فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

ثواب مهمانداری

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لأن أطعم رجلا مسلما أحب الی من أن أعتق أفقا من الناس قلت و کم الأفق فقال عشره آلاف؛(2414) راوی می گوید: امام باقر (علیه السلام) فرمودند: برای من غذا دادن به مردی مسلمان محبب تر از آزاد ساختن ناحیه ای از مردم است. من عرض کردم ناحیه ای از مردم چه اندازه است؟ فرمودند: ده هزار نفر!

اطعام به همه! فقیر و دارا

عن سدیر الصیر فی قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) ما منعک أن تعتق کل یوم نسمه قلت لا یحتمل مالی ذلک قال تطعم کل یوم مسلما فقلت موسرا أو معسرا قال فقال ان الموسر قدر یشتهی الطعام؛(2415) راوی می گوید امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: چرا تو هر روز بنده ای را آزاد نمی کنی؟ عرض کردم: من توان اش را ندارم. حضرت فرمودند: هر روز مسلمانی را غذا بده! عرض کردم: به مرفه یا گرفتار؟ فرمودند: گاهی مرفه نیز به غذا میل دارد.

ارزش اطعام

قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أطعم أخاه فی الله کان له من الأجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت و ما الفئام من الناس قال مائه ألف من الناس؛(2416) راوی می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس در راه خدا (حتی یک) برادرش را غذا بدهد، همچون کسی که جماعتی از مردم را غذا داده پاداش می برد. عرض کردم: این جماعت مردم چه اندازه می باشد؟ فرمودند: صد هزار تن.