فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خصلت مهمان دوستی ابراهیم

و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنیذ؛(2408) فرستادگان ما [فرشتگان ] برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: سلام!. او نیز گفت: سلام! و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.

دعا برای مهمان

رب اغفرلی ولولدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنت و لا تزد الظلمین الا تبارا؛(2409) پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه ی من شدند، و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز هلاکت میفزا!

آداب مهمانی

یأیها الذین ءامنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فان لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم و الله بما تعملون علیم؛(2410)
ای کسانی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه ی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید؛ این برای شما بهتر است؛ شاید متذکر شوید! و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر گفته شد: باز گردید! باز گردید؛ این برای شما پاکیزه تر است؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است!