فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهمان نوازی یوسف

و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونی بأخ لکم من أبیکم ألا ترون أنی أوفی الکیل و أنا خیر المنزلین؛(2407) و هنگامی که (یوسف) بارهای آنان را آماده ساخت، گفت: (نوبت آینده) آن برادری را که از پدر دارید، نزد من آورید! آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم، و من بهترین میزبانان هستم؟!

خصلت مهمان دوستی ابراهیم

و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنیذ؛(2408) فرستادگان ما [فرشتگان ] برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: سلام!. او نیز گفت: سلام! و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.

دعا برای مهمان

رب اغفرلی ولولدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنت و لا تزد الظلمین الا تبارا؛(2409) پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه ی من شدند، و جمیع مردان و زنان با ایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز هلاکت میفزا!