فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مهمان دوستی لوط پیامبر

و جاء أهل المدینه یستبشرون قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون و اتقوا الله و لا تخزون؛(2406) (از سوی دیگر،) اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند، و بطرف خانه لوط) آمدند در حالی که شادمان بودند. (لوط) گفت: اینها میهمانان منند؛ آبروی مرا نریزید! و از خدا بترسید، و مرا شرمنده نسازید!

مهمان نوازی یوسف

و لما جهزهم بجهازهم قال ائتونی بأخ لکم من أبیکم ألا ترون أنی أوفی الکیل و أنا خیر المنزلین؛(2407) و هنگامی که (یوسف) بارهای آنان را آماده ساخت، گفت: (نوبت آینده) آن برادری را که از پدر دارید، نزد من آورید! آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم، و من بهترین میزبانان هستم؟!

خصلت مهمان دوستی ابراهیم

و لقد جاءت رسلنا ابرهیم بالبشری قالوا سلما قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنیذ؛(2408) فرستادگان ما [فرشتگان ] برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: سلام!. او نیز گفت: سلام! و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد.