فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مشورت و هشیاری

مشورت ادراک و هشیاری دهد عقل ها مر عقل را یاری دهد
مولوی

مشورت و پیروزی

فتحی که جهان از او گشاید در بازوی مشورت نهادند
نظامی

یاری عقل

عقل را با عقل دیگر یارکن امر هم شوری بخوان و کار کن
مولوی