فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خرد و مصباح

این خردها چون مصابیح انورست بیست مصباح از یکی روشن تر است
مولوی

مشورت و هشیاری

مشورت ادراک و هشیاری دهد عقل ها مر عقل را یاری دهد
مولوی

مشورت و پیروزی

فتحی که جهان از او گشاید در بازوی مشورت نهادند
نظامی