فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امرهم شوری

امرهم شوری(2403)، برای آن بود کز تشاور، لهو و کژ کمتر بود

خرد و مصباح

این خردها چون مصابیح انورست بیست مصباح از یکی روشن تر است
مولوی

مشورت و هشیاری

مشورت ادراک و هشیاری دهد عقل ها مر عقل را یاری دهد
مولوی