فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زیرکی و مشورت

اگر زیرکی، کار هوشیار کن به عقل دگر، عقل خود یار کن
مرزبان نامه

امرهم شوری

امرهم شوری(2403)، برای آن بود کز تشاور، لهو و کژ کمتر بود

خرد و مصباح

این خردها چون مصابیح انورست بیست مصباح از یکی روشن تر است
مولوی