فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شاورهم

مشورت کن با گروه صالحان با پیمبر امر شاورهم بدان
مولوی

زیرکی و مشورت

اگر زیرکی، کار هوشیار کن به عقل دگر، عقل خود یار کن
مرزبان نامه

امرهم شوری

امرهم شوری(2403)، برای آن بود کز تشاور، لهو و کژ کمتر بود