فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

وجوب مشورت

مشورت در کارها واجب شود تا پشیمانی در آخر کم شود
مولوی

شاورهم

مشورت کن با گروه صالحان با پیمبر امر شاورهم بدان
مولوی

زیرکی و مشورت

اگر زیرکی، کار هوشیار کن به عقل دگر، عقل خود یار کن
مرزبان نامه